Algemeen traject mediation


De mediation verloopt in een aantal stappen.

 1. Het tekenen van een mediationovereenkomst
  Hierin staan de regels van de mediation. Door duidelijk te beschrijven wat wordt verwacht en welke waarden en normen belangrijk zijn, wordt de kans op misverstanden tijdens het proces zoveel mogelijk beperkt. In de mediationovereenkomst staat onder andere omschreven wat van de mediator mag worden verwacht (onpartijdig en neutraliteit), maar ook ieders geheimhoudingsplicht en de vrijwilligheid van de deelname aan de mediation. Dit brengt met zich mee dat partijen de mediation op ieder moment kunnen staken. Ook wordt de vergoeding voor de werkzaamheden vastgesteld en hoe de kosten tussen partijen worden verdeeld.
 2. Het op gang brengen van de communicatie
  Het is de taak van de mediator dat verstoringen in de communicatie van beide partijen worden opgelost. Zonder goede communicatie is het namelijk niet mogelijk om goede afspraken te maken.
 3. Helder maken van standpunten en belangen
  De volgende stap in het proces is om de standpunten en de belangen van beide partijen zichtbaar te maken. Om tot afspraken te komen is het belangrijk om te begrijpen waar de andere partij tegen aan loopt, wat hij of zij belangrijk vindt en waar diegene voor staat.
 4. Het maken van afspraken
  Wanneer beide partijen duidelijk hebben waar zijzelf en de andere partij voor staan en wat ze belangrijk vinden, is de volgende stap om te onderhandelen en afspraken te maken.
 5. Een vaststellingsovereenkomst opstellen
  De afspraken die zijn gemaakt worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit gebeurt pas wanneer de gemaakte afspraken voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Door de afspraken en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast te leggen, worden toekomstige misverstanden zoveel mogelijk voorkomen. Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst is het einde van de mediation.