STAP 1. SCHEIDINGSMELDING
De scheidingsmelding is het moment waarop één van beide partners heeft besloten om de relatie te beëindigen en dat aan de andere partner vertelt.
Als de scheidingsmelding voor de andere partner volkomen uit de lucht komt vallen, start diegene op dat moment pas aan de eigen rouwcurve, zie onderstaande afbeelding.

Om goede en duurzame afspraken te kunnen maken is het belangrijk dat degene die de scheidingsmelding heeft gehad, deze ook enigszins heeft kunnen verwerken. Degene die het gemeld heeft, is vaak al veel langer met het verwerkingsproces bezig en is wellicht al druk bezig met het maken van nieuwe toekomstplannen. Degene die wordt verlaten, zit daarentegen vaak nog vol emoties en onbegrip. Voor het proces is het belangrijk dat eerst de emoties een plek vinden, voordat beide partijen in staat zijn om goede duurzame beslissingen te nemen voor de toekomst.

STAP 2. INTAKE EN KENNISMAKING
Ik start een mediation met een kort intakegesprek met beide partners. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. Het is belangrijk dat beide partijen een klik hebben met mij en uiteraard ook vertrouwen in mij hebben.
Tijdens deze intake bepaal ik of de echtscheiding zich leent voor mediation. Willen beide ex-partners er ook echt samen uit komen of is de situatie al dusdanig geëscaleerd, dat een juridisch gevecht met ieder een eigen advocaat onvermijdelijk lijkt.

Ook bespreek ik tijdens de intake het verloop van het traject en wordt aangegeven welke stukken straks bij eventuele vervolgsessies dienen te worden aangeleverd.

Tenslotte wordt de mediation-overeenkomst besproken, waaronder de vrijwilligheid van deelname, de geheimhouding en de kosten. Doordat de intake inzicht geeft in de verwachte complexiteit van de echtscheiding en de eventueel benodigde experts, kan een goede inschatting worden gemaakt van de totale kosten.

Aan het einde van de intake heeft u dus voldoende informatie om te besluiten of u dit traject met mij als mediator aan wilt gaan. Uiteraard hoeft u dat niet direct te beslissen, maar kunt u daar thuis nog rustig over nadenken.

STAP 3. UIT ELKAAR ALS PARTNERS
Het is belangrijk om te bespreken hoe de scheidingsmelding is geweest. Is het voor beide partijen duidelijk dat de relatie echt over is. Wellicht wil één van beide nog iets aan de ander vragen of vertellen. Ook wordt besproken wanneer en op welke manier de omgeving wordt ingelicht als dat nog niet is gebeurd. In het geval van kinderen, familie en gezamenlijke vrienden is het voor de toekomstige relaties verstandig om goed na te denken over wat met de omgeving wordt gedeeld en op welke manier.

STAP 4. AFSPRAKEN OVER DE KINDEREN
Bij een scheiding eindigt de relatie als partners, maar als er kinderen zijn blijft voor altijd de relatie als ouders bestaan. Sinds 2009 is het verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen als er minderjarige kinderen betrokken zijn. Hierin moet wettelijk het volgende worden opgenomen:
• Verdeling van zorg- en opvoedingstaken
• Manier waarop ouders elkaar informeren
• Kosten van verzorging en opvoeding
• Omgangsregeling of co-ouderschap

Ook dienen de kinderen betrokken te worden bij de totstandkoming van de gemaakte afspraken. Daarnaast zijn er aanvullende zaken waarover afspraken gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:
• Hoe informeren we de kinderen over de scheiding?
• Wat spreken we concreet af over halen en brengen?
• Hoe gaan we om met toekomstige meningsverschillen?
• Hoe verloopt het contact met opa’s, oma’s, etc.?
• Over welke zaken besluiten we samen?
• Hoe gaan we om met toekomstige nieuwe partners of verhuizingen?
• Waar verblijven de huisdieren?

Al deze afspraken worden door mij opgenomen in het ouderschapsplan.

STAP 5. FINANCIËLE AFSPRAKEN
Voor het maken van de financiële afspraken zijn veel juridisch normen beschikbaar, zoals voor de alimentatieberekeningen. Ook kan sprake zijn van huwelijkse voorwaarden. Tijdens mediation staat het echter vrij om afwijkende afspraken te maken, mits u hier samen uitkomt. Dit kan leiden tot een creatieve en betere oplossing. Ik houd daarbij een goed overzicht over de normen, de juridische achtergrond en de fiscale gevolgen.

De volgende vijf zaken zijn het belangrijkste om goede afspraken over te maken:
• Woning: wie woont waar, kan één van beide in de echtelijke woning blijven en hoe wordt dit bijvoorbeeld bij een koopwoning financieel afgehandeld?
• Partner- en kinderalimentatie: wat is de financiële behoefte van iedereen, welke draagkracht is er nu en na de scheiding en wat blijft dus over voor alimentatie? De alimentatieberekening op basis van de wettelijke bepalingen wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
• Vermogen en schulden: waaruit bestaat het gezamenlijk vermogen en hoe kan dat het beste verdeeld worden. Ook bepaalde verzekeringen kunnen daarbij een rol spelen.
• Inboedel: wat zit er in de gezamenlijke inboedel en hoe wordt dit verdeeld?
• Pensioen: hoe om te gaan met eventuele pensioenrechten?
Alle afspraken leg ik vast in het echtscheidingsconvenant.

STAP 6. SCHEIDINGSVERZOEK RECHTBANK
Alleen advocaten zijn bevoegd om een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechter. Het indienen is een standaard formaliteit omdat het convenant en het eventuele ouderschapsplan al zijn opgesteld. Het is meestal niet eens nodig om voor de rechter te verschijnen, tenzij er bijzonderheden zijn en de rechter het noodzakelijk acht aanvullende informatie te verkrijgen.

Indien jullie niet een eigen advocaat hebben, kunnen jullie gebruik maken van de advocaten waar ik mee samenwerk en vaste prijsafspraken mee heb gemaakt.

STAP 7. RECHTERLIJKE BESCHIKKING
Als de rechter het scheidingsverzoek heeft behandeld, volgt de echtscheidingsbeschikking. Hoe lang dit duurt, hangt af van de betreffende rechtbank. Meestal neemt dit zo’n zes tot acht weken in beslag. Het is goed te beseffen dat na een echtscheidingsbeschikking de scheiding nog niet formeel rond is. Het is tot drie maanden mogelijk om tegen de echtscheidingsbeschikking in hoger beroep te gaan. Uitgaande van een gezamenlijk echtscheidingsverzoek zonder open geschilpunten, zal dit doorgaans niet aan de orde zijn.

STAP 8. INSCHRIJVING BURGERLIJKE STAND
De echtscheiding wordt pas definitief als de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Hiervoor dienen eerst beide partners te verklaren dat ze niet tegen de beschikking in hoger beroep gaan. Dit kan door de ondertekening van de akte van berusting. Vervolgens kan de scheiding direct worden ingeschreven in het huwelijksregister, waarna de echtscheiding een feit wordt. In geval van pensioen, zullen ook de betrokken pensioenuitvoerders op de hoogte moeten worden gesteld van de scheiding.

STAP 9. EVALUATIE EN NAZORG
Zodra het scheidingsproces is afgerond, wordt het proces geëvalueerd en wordt gekeken of in de praktijk nog tegen punten aangelopen wordt die besproken dienen te worden. Ook in de periode na de scheiding kan jullie situatie veranderen, dat aanleiding geeft om opnieuw om de tafel te zitten om bijvoorbeeld het ouderschapsplan te herzien. Tot slot verneem ik uiteraard ook graag hoe jullie mijn rol in het proces hebben ervaren.